معلم های اجی مجی

  1. اجی مجی
  2. معلم های اجی مجی

گروه آموزشی اجی مجی، با گرداوری بهترین معلم های مقطع ابتدایی توانسته است تدریس بهترین معلم های ابتدایی کشور را به خانه های شما بیاورد.

مینا قجر

مدرس پایه اول دبستان

نرجس نوربخش

مدرس پایه دوم دبستان

ریحانه رضایی

مدرس پایه سوم دبستان

فرزانه صدیقی

مدرس پایه چهارم دبستان

زهرا بلیوند

مدرس پایه پنجم دبستان / علوم

مریم احمدپور

مدرس پایه پنجم دبستان

نیلوفر قهرمانی

مدرس پایه پنجم و ششم دبستان

اکرم دمرچلی

مدرس پایه پنجم و ششم دبستان

مریم احمدی

مدرس پایه ششم دبستان
فهرست